Reparatie verzoek

Wij zijn van mening dat we oog moeten hebben voor elkaars belangen en hier op een respectvolle en constructieve manier mee om moeten gaan, waarbij onze integriteit niet ter discussie mag staan. Wij hanteren dan ook de gedragscode zoals die is opgesteld door de SBIB. Dit betekent dat wij voor alle belanghebbenden een betrouwbare (gespreks)partner willen zijn, die staat voor het nakomen van afspraken en verplichtingen.

Wij ondersteunen maatschappelijke organisaties door sponsoring en door het ondersteunen van medewerkers die activiteiten ontplooien voor deze organisaties. Vooral ook het onderwijs dragen wij een warm hart toe, wat zich vertaalt in velerlei samenwerkingsverbanden, waarbij het (beroeps)onderwijs en het bedrijfsleven van elkaar leren. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs enerzijds en de begeleiding door Moeskops van studenten anderzijds.