Moeskops’ Bouwbedrijf BV is actief op de gebieden van woningbouw, utiliteitsbouw en renovatie/groot en klein onderhoud. Door middel van een gezonde rentabiliteit en een beheerste groei van de bouwactiviteiten, moet de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd worden. Om deze doelstelling van het bedrijf te realiseren dienen wij in staat te zijn om aan de eisen van onze opdrachtgevers optimaal tegemoet te komen. Een efficiënte organisatie en bedrijfsvoering en vakbekwame en gemotiveerde medewerkers zijn daarbij onontbeerlijk.

Beleid

Structurele aandacht voor kwaliteit is van groot belang om voortdurend optimaal aan de eisen van onze opdrachtgevers tegemoet te kunnen komen. Het inzichtelijk maken en beheersen van de bedrijfsvoering en processen, om deze van hieruit steeds te kunnen verbeteren en sturen, is van vitaal belang voor het realiseren van onze bedrijfsdoelstellingen. Het is vanzelfsprekend de basis dat wij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Zeker in tijden met snel veranderende omstandigheden is ons kwaliteitssysteem een belangrijk instrument om onze organisatie, processen en beleid te beheersen, te toetsen en te verbeteren. Het managementteam betrekt en stimuleert de medewerkers van onze organisatie bij het realiseren van onze doelstellingen en beleid. Mede door het tijdig onderkennen van risico’s (en kansen), kunnen wij daardoor steeds in staat zijn om tijdig en adequaat te reageren op veranderende omstandigheden. Het managementteam van Moeskops’ Bouwbedrijf BV heeft de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en voor de activiteiten. Zij ondersteunt kwaliteitszorg met alle benodigde middelen. Het kwaliteitsbeleid is uitgewerkt in meetbare doelstellingen. De doelstellingen en werking van het kwaliteitssysteem worden tijdens de jaarlijkse directiebeoordeling formeel geëvalueerd. Ook middels externe en interne audits wordt de werking en doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem bewaakt.

Ons kwaliteitssysteem moet een “rode draad” zijn en basis stabiliteit bieden. Hierdoor zijn onze processen bekend en werken we volgens een vaste structuur. Wij benadrukken echter dat eigen verantwoordelijkheid, initiatief en flexibiliteit van de individuele medewerkers, voorwaarden zijn voor het goed functioneren en steeds verbeteren van onze organisatie. Ons kwaliteitssysteem moet daarom worden gezien als de leidraad waarlangs wij werken en moet een belangrijk instrument vormen voor het toetsen van en uitvoeren van ons beleid. De doelstellingen sluiten op de ontwikkelingen aan, zoals wij die de afgelopen tijd hebben opgestart en hebben betrekking op die onderwerpen die wij belangrijk vinden in onze bedrijfsvoering. Om nog doelgerichter, praktischer en meer proactief om te gaan met onze mensen en middelen, werken we met een systematiek voor risicoanalyse.

Directievertegenwoordiger Kwaliteitssysteem

G.J.W.B. van der Sanden