Reparatie verzoek

Moeskops’ Bouwbedrijf is actief op de gebied van woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en groot en klein onderhoud. Door middel van een gezonde rentabiliteit en een beheerste groei van de bouwactiviteiten, moet de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd worden. Om deze doelstelling te realiseren dienen wij in staat te zijn om aan de eisen van onze opdrachtgevers optimaal te voldoen. Een efficiënte organisatie, duidelijke bedrijfsvoering en vakbekwame, gemotiveerde medewerkers zijn daarbij noodzakelijk.

Beleid

Structurele aandacht voor kwaliteit is van groot belang om voortdurend optimaal aan de eisen van onze opdrachtgevers te voldoen. Het inzichtelijk maken en beheersen van de bedrijfsvoering en de processen en het steeds verbeteren en sturen hiervan, is van vitaal belang voor het realiseren van onze bedrijfsdoelstellingen. Het is vanzelfsprekend dat wij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Zeker in tijden met snel veranderende omstandigheden is ons kwaliteitssysteem een belangrijk instrument om onze organisatie, processen en beleid te beheersen, te toetsen en te verbeteren.

Het managementteam betrekt en stimuleert de medewerkers van onze organisatie bij het realiseren van onze doelstellingen en ons beleid. Mede door het tijdig onderkennen van risico’s (en kansen), zijn wij daardoor steeds in staat om tijdig en adequaat te reageren op veranderende omstandigheden. Het managementteam van Moeskops’ Bouwbedrijf heeft de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en voor de activiteiten. Zij ondersteunt kwaliteitszorg met alle benodigde middelen. Het kwaliteitsbeleid is uitgewerkt in meetbare doelstellingen. De doelstellingen en werking van het kwaliteitssysteem worden tijdens de jaarlijkse directiebeoordeling formeel geëvalueerd. Ook middels externe en interne audits wordt de werking en doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem bewaakt.

Ons kwaliteitssysteem moet een “rode draad” zijn en basis stabiliteit bieden. Hierdoor zijn onze processen bekend en werken we volgens een vaste structuur. Wij benadrukken echter dat eigen verantwoordelijkheid, initiatief en flexibiliteit van de individuele medewerkers, voorwaarden zijn voor het goed functioneren en steeds verbeteren van onze organisatie. Ons kwaliteitssysteem moet daarom worden gezien als onze leidraad. Bovendien vormt het een belangrijk instrument voor het toetsen en uitvoeren van ons beleid. De doelstellingen sluiten op de ontwikkelingen aan, zoals wij die de afgelopen tijd hebben opgestart en hebben betrekking op die onderwerpen die wij belangrijk vinden in onze bedrijfsvoering. Om nog doelgerichter, praktischer en proactiefer om te gaan met onze mensen en middelen, werken we met een systematiek voor risicoanalyse.

Directievertegenwoordiger Kwaliteitssysteem

G.J.W.B. van der Sanden