afbeelding links

VCA** en milieu


Veiligheid, gezondheid en milieu


Binnen Moeskops’ Bouwbedrijf BV realiseren we ons hoe belangrijk een veilige en gezonde bouwplaats is. Om deze visie kracht bij te zetten, hebben wij het VCA**-certificaat.

Een goed arbeidsomstandighedenbeleid, is een vanzelfsprekend onderdeel van onze algemene bedrijfsvoering. De primaire verantwoordelijkheid voor de invoering, uitvoering en continue verbetering ervan ligt bij de directie. Ons beleid is gericht op eigen medewerkers (ook tijdelijke) en op die van onderaannemers.

Omwonenden en bezoekers verliezen we daarbij niet uit het oog. Belangrijke sleutelwoorden binnen Moeskops’ Bouwbedrijf BV zijn: samenwerking, betrokkenheid, vooruitdenken en het nemen van eigen verantwoordelijkheden.

Risico’s worden vooraf ingeschat en zoveel mogelijk getackeld. Het voorkomen van persoonlijk letsel en materiële- en milieuschade staat centraal! Een veilige en gezonde werkplek bereik je alleen als iedereen op de bouwplaats hier actief aan meewerkt. We verwachten van alle medewerkers en bezoekers dat zij de veiligheidsinstructies opvolgen en gevaarlijke situaties of handelingen direct melden.

Via overleg, werkplekinspecties en toolboxmeetings brengen we belangrijke onderwerpen onder de aandacht. We investeren in nieuwe technieken en waarderen goede ideeën. Op deze manier blijven we ons ontwikkelen als een bedrijf waar veiligheid en gezondheid voorop staan.

 

Bergeijk, 21 juli 2016