afbeelding links

FSC en PEFC

BELEIDSVERKLARING FSC EN PEFC
 

Moeskops’ Bouwbedrijf B.V. is een partner, die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt bij het uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten. Er wordt onder andere aandacht geschonken aan het inkopen van duurzame materialen. Door de voorkeur te geven aan leveranciers, die aantoonbaar producten uit duurzaam beheerd bos leveren, wil Moeskops’ Bouwbedrijf B.V. een stimulans geven aan de verbetering van het bosbeheer en niet-duurzame vormen van beheer ontmoedigen. Het is belangrijk dat de bossen, met de vele functies die ze vervullen, ook voor toekomstige generaties behouden blijven.

Binnen dit kader verklaart de directie van Moeskops’ Bouwbedrijf B.V. dat zij:

haar commitment heeft uitgesproken om te voldoen aan de FSC waarden, zoals deze zijn omschreven in de “Policy for the Association of Organisations with FSC” (FSC-POL-01-004, juli 2009)

bij aankoop van grondstof, afkomstig van soorten, die vermeld staan in Appendix I t/m III van CITES, zal voldoen aan de van toepassing zijnde internationale, Europese en nationale regelgeving gerelateerd aan CITES;

geen grondstof koopt uit bos, die afkomstig is uit landen waarop een UN of relevante EU of nationale sanctie, gerelateerd aan export/import van grondstof uit bos, van kracht is;

geen conflicthout gebruikt

geen houtige grondstof koopt, afkomstig van genetisch gemanipuleerde organismen voor producten waarvoor het PEFC DDS geldt;

voor producten waarvoor het PEFC DDS geldt, geen houtige grondstof verwerkt dat afkomstig is uit bos dat is omgevormd naar ander vegetatietypen, waaronder omvorming van primair bos naar plantages;

indien zij substantieel commentaar en klachten ontvangt over nakoming van legaliteit en andere criteria genoemd bij controversiële bronnen, stopt met de inkoop van dit materiaal;

haar medewerkers opgeleid en geïnstrueerd heeft, te handelen conform de geldende FSC en PEFC standaarden, welke vertaald zijn naar interne procedures en instructies;

voortdurend streeft naar het creëren van een sociale, veilige en gezonde werkomgeving voor haar medewerkers. Moeskops’ Bouwbedrijf B.V. beschikt over een KAM-systeem en is VCA** gecertificeerd. Zij voldoet ruimschoots aan de geldende Arbowet en -regelgeving;

de benodigde middelen beschikbaar stelt om de FSC en PEFC Chain of Custody effectief in te voeren en te beheersen.

Als schakel in de handelsketen (Chain of Custody) van hout en houtproducten, heeft Moeskops’ Bouwbedrijf BV haar bedrijfsprocessen gecertificeerd conform de FSC en PEFC standaarden. De CoC maakt het mogelijk om FSC en PEFC gecertificeerde producten terug te herleiden naar gecertificeerd bos.